Provozní řád areálu

Sportovní areál Horní Počaply (dále jen areál) je sportovní areál provozovaný příspěvkovou organizací Sportovní areál Horní Počaply, která v zájmu udržení kvality a čistoty nabízených služeb stanovuje následující pravidla, která je návštěvník, či uživatel areálu povinen dodržovat.

Děkujeme všem našim zákazníkům a uživatelům za pochopení.

Obecná pravidla:

Návštěvník se vždy řídí dobrými mravy a pravidly společenského chování, která jsou v níže uvedených bodech obecně popsána.

 • Provozní doba areálu je od 08.00 hod. do 20.00 hod. – zimní sezona
 • Provozní doba areálu je od 08.00 hod. do 22.00 hod. – letní sezona

 

(úprava provozní doby možná po dohodě)

Provozní doba zázemí, včetně šaten je od 07.45 hod. a končí 15 min. po skončení doby provozu.

 • Návštěvník je povinen veškeré cennosti, či jiné majetkové hodnoty, včetně peněz zabezpečit proti odcizení, či ztrátě. V případě ztráty, či odcizení majetkových hodnot, či peněz, nenese provozovatel žádnou odpovědnost za tuto událost.
 • Parkování je povoleno pouze na místech k tomuto účelu určených. Parkující jsou povinni respektovat pokyny oprávněných osob, či pořadatelů akcí konaných v areálu. Parkoviště není hlídáno, ani jinak střeženo, dopravní prostředky nejsou hlídány proti vloupání, poškození či odcizení.
 • Po celém areálu je povolen pohyb pouze po vyznačených komunikacích. Pracovník sportovního areálu je oprávněn odepřít obsloužit osobu podnapilou osobu pod vlivem návykových látek či osobu obtěžující ostatní návštěvníky areálu.
 • V celém areálu je zakázáno odhazovat po areálu odpadky, úmyslně znečišťovat venkovní a vnitřní prostory, ničit, odnášet, nebo přemisťovat zařízení areálu, kouřit ve společných prostorech, vyjma míst, která jsou jako kuřácká označena, rozdělávat v areálu oheň.
 • V případě nedodržení uvedených pravidel může být návštěvníkovi zakázán přístup do areálu, nebo může být z areálu vykázán.
 • Návštěvník je vždy povinen uposlechnout příkazu pracovníka sportovního areálu a je povinen seznámit se a řídit provozním řádem areálu. Provozní řád areálu je k dispozici na vývěsných místech v areálu sportovního centra a na internetových stránkách areálu.

 

Provozní řád sportoviště

 • Každý návštěvník sportuje na vlastní nebezpečí.
 • Návštěvník vstupuje na sportoviště:
 • – po uhrazení poplatku
 • – se začátkem uhrazeného hracího období
 • – v obuvi určené na dané sportoviště nebo povrch, do haly stolního tenisu jen s hladkou obuví se světlou podrážkou, rovněž tak na sportoviště s umělým povrchem
 • – s náčiním a nářadím určeným pro daný druh sportu
 • – návštěvník je povinen ihned nahlásit pracovníkovi areálu veškeré závady sportoviště, či překážky bránící řádnému užívání sportoviště, tato povinnost se vztahuje na závady vzniklé před započetím užívání sportoviště jednotlivým návštěvníkem a taktéž na závady vzniklé během doby užívání sportoviště návštěvníkem. Do doby vyřešení situace příslušným zaměstnancem sportovního centra (zejména úprava sportoviště, poskytnutí náhradního sportoviště, či náčiní), není návštěvníkovi dovoleno započít užívání sportoviště, či v jeho užívání pokračovat. V případě, že návštěvník nesplní svou ohlašovací povinnost a bude sportoviště přes zjištěné závady užívat, nenese provozovatel areálu jakoukoliv odpovědnost, za škodu způsobenou návštěvníkovi závadou sportoviště, zařízení či náčiní.
 • – návštěvník je povinen používat využívané sportoviště pouze pro sport, který je k tomu určen.
 • – návštěvník je povinen se chovat podle pravidel slušného chování, tak aby svým jednáním neomezoval ostatní sportovce.
 • – návštěvník je povinen nahlásit pracovníkovi areálu případný vznik požáru

 

Provozní řád skateparku:

 • Užívání skateparku je zdarma
 • Provoz na skateparku je na vlastní nebezpečí
 • Je zakázáno používat jiná kola, než typizovaná kola BMX dle normy DIN 79105
 • Je povinná výbava ochrannými pomůckami (přilba, nákoleníky, náloketníky, ochranné rukavice)
 • Při provozu je třeba dbát na bezpečnost svoji vlastní i ostatních uživatelů skateparku

 

Je zakázáno zejména:

 • Vstupovat do areálu a na sportoviště pod vlivem alkoholu, či jiných návykových látek
 • Odhazovat po areálu odpadky
 • Provádět svévolné úpravy, nebo ničit zařízení, či zapůjčené náčiní
 • Používat sportoviště k jiným účelům, než je určeno
 • Kouřit, požívat alkohol, či jiné návykové látky
 • Vnášet do areálu skleněné předměty, zejména lahve, sklenice atd.
 • Vstupovat do areálu jinak, než oficiálním vchodem
 • Zákaz vstupu bez svolení pracovníka areálu na travnatá hřiště
 • Je zakázáno lézt na konstrukce nacházející se v areálu (branky, sítě, ploty, stožáry osvětlení atd.)
 • Je zakázáno osobám starším 12 ti let používat zařízení dětského hřiště
 • Vnášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující život, zdraví a bezpečnost a jakkoliv s nimi manipulovat
 • Vstup na veškerá sportoviště z bezpečnostních důvodů se žvýkačkou
 • Zákaz vstupu psů a jiných domácích zvířat
 • Rozdělávat oheň

 

V případě závažného porušení bezpečnostních či společenských pravidel, může být návštěvník z areálu vykázán bez náhrady.

Ředitel příspěvkové organizace Vít Nekvinda