Cena pronájmu hřiště:

EBoard 100 Kč/ hod.


Zažijte novou dimenzi spojení ekologického a zábavného cestování se sportováním, protože naše heslo zní : PROČ CHODIT, KDYŽ MŮŽEŠ LÍTAT !

Desatero pro začátečníky

 

  • 1. Pečlivě se seznam s provozním řádem
  • 2. Dodržuj stanovená pravidla bezpečného užívání
  • 3. Stále měj na paměti rizika s e-boardem spojená
  • 4. Používej ochrané pomůcky a předcházej tak vážnějším úrazům
  • 5. S páčkou ovladače manipuluj pomalu a hlavně s citem
  • 6. Rozjížděj se pomalu a brzdi pomalu
  • 7. Stále mysli na bezpečí ostatních
  • 8. Jezdi dle svých limitů a zkušeností
  • 9. Užívej si jízdu a pocit z ní
  • 10.Proč chodit, když můžeš lítat

 

Druhy e-boardů:

Big Foot – otec všech elektrických skateboardů. Super výkonný 800W motor s 10 palcovými koly a nízkotlakými pneumatikami Vám zaručí jezdit bez námahy po asfaltu, trávě či štěrku.

Cruiser II – dlouhé prkno pro dokonalé rozložení hmotnosti inspirované long-boardem. Hlavně jezdci na snowboardu si okamžitě zamilují tento e-board s 600W ultradrive motorem a s hladkými kolečky, díky kterým dosáhnete rychlosti, která vám zaručí usměv na Vaší tváři.

Provozní řád EBOARDS

Přečtěte si tyto informace velmi pečlivě ještě před tím, než poprvé vyzkoušíte elektrický skateboard.

Elektrický skateboard (dále jen „e-board“) je možné používat jen v souladu s tímto provozním řádem (dále jen „řád“). Nedodržování zásad a podmínek správného užívání uvedeného v tomto řádu je důvodem k vyloučení odpovědnosti za vady ze strany provozovatele nebo může vést k náhradě škody, která byla způsobena nesprávným užíváním.

Podmínky zapůjčení

E-board je možné zapůjčit jen osobě, která:

-je starší 18 let nebo osobě starší 14 let, je-li v doprovodu dospělé osoby,

-splňuje limity maximální váhy uživatele, tedy: 100kg pro Big foot a 90 kg pro Cruiser2.

Uživatel e-boardu nebo dospělý dohled přebírá všechna rizika s tím spojená.

E-board lze zapůjčit jen po předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu. Provozovatel jsi pro ochranu svého majetku zapíše jméno, přijmení a číslo dokladu zapůjčetele. Provozovatel prohlašuje, že bude nakládat s získanými osobními informacemi v souladu s platnými právními normami České republiky.

Zapůjčitel na zápujčním listu stvrdí svým podpisem správnost údajů a že se podrobně seznámil s provozním řádem. Svým podpisem také stvrzuje, že přebírají všechna rizika s tím spojená a zavazuje se dodržovat provozní řád.

Zapůjčetel je povinnen po vrácení e-boardu uhradit cenu dle platného ceníku. Provozovatel jsi vyhrazuje právo na přiměřenou zálohu stanovenou dle platného ceníku.

Provozovatel se zavazuje poskytnou zapůjčiteli funkční e-board a v případě poruchy poskyntnou náhradní e-board. V případě nesplnění této povinosti se se provozovatel zavazuje poskytnou přiměřenou slevu nebo nepožadovat plnění vůbec, pokud doba funkčnosti e-boardu nepřesáhne 10 min.

Zásady a podmínky
správného užívání

Zásady


E-boards lze používat pouze jednou osobou.

Nikdy nejezděte v oblasti, kde je hodně lidí.

Je zakázáno jezdit mimo vytyčenou oblast pro půjčení.

Vždy se musí nosit: helma, ochrana očí, správná obuv, ochrana zápěstí, kolen a loktů.

Nikdy nejezděte na e-boardu v provozu, na mokrém, zmrzlém, olejovém nebo nezpevněném povrchu nebo blízko lidí nebo automobilů.

Upozorňujeme, že při jízdě v některých oblastech může být rušen radiový signál.

Kombinace výkonu a váhy dělá z e-boardu potenciálně nebezpečné zařízení. Špatné používání může vyústit v poškození věcí, vážné zranění nebo dokonce smrt. Porozumění všem těmto věcem a ovládání je klíčem k bezpečné jízdě.

Vyhýbejte se nevhodným povrchům, dírám, nerovnostem a překážkám. Vždy jezděte bezpečnou rychlostí a vždy mějte plnou kontrolu na e-boardem. Je důrazně doporučovaný dohled dospělou osobou.

Předtím, než začnete jezdit na e-boardu, ujistěte se, že plně rozumíte, jak model, který máte, funguje.

E-board nesplňuje parametry motorového vozidla a není určen pro jízdu na veřejných ulicích, silnicích a dálnicích. Při nebezpečné jízdě mohou vzniknout vážná zranění.

Uživatel by měl toto riziko minimalizovat nošením ochranného oděvu a ochranných prvků.

Podmínky správného užívání boardu


Ujistěte se, že jste dokonale seznámeni se všemi podrobnostmi a ovládáním popsaným na této stránce. Všechny ochranné pomůcky by se měli nosit i v případě jízd na krátkou vzdálenost nebo dobu. Ujistěte se, že plocha, kde chcete jezdit, je pevná, rovná, bez překážek, nehrozí zde výpadky signálu a je bez většího počtu lidí.

Pokud máte nějaké pochybnosti o svých schopnostech jezdit, NEJEZDĚTE! Musíte znát své limity a jezdit podle toho. Dokonce, i když jste zkušený skateboardista, dejte si čas naučit se jezdit s e-boardem a jezděte klidně, zejména na začátku. Pamatujte, že e-board je tichý a ostatní ho neuslyší přijíždět. Dejte si přiměřený čas a vzdálenost na zastavení a vyhnutí se překážkám a dalšímu.

E-board je vybaven ON/OFF tlačítkem na boku na krytu baterií. Na začátku používání zapněte tlačítko do pozice ON. Pokud board nepoužíváte, vždy dejte tlačítko do pozice OFF, jinak byste mohli poškodit elektroniku a baterie.

Start boardu

Před jízdou se ujistěte se, že vypínač na e-boardu je v poloze ON a vypínač na ručním ovladačiv poloze OFF. Postavte se na e-board a zaujměte normální skateboardové postavení (mírně nahnutí dopředu, kolena trošku pokrčená). Zatímco se prsty nedotýkají páčky, zapněte vypínač na ručním ovladači do polohy ON. Až poté můžete zmáčknout (POMALU!!) páčku na ovladači a tím rozjed board.

Ovladač boardu

Ruční ovladač reguluje rychlost boardu. Zatlačením páčky dozadu se zrychluje. Puštění páčky má za následek její přepnutí do neutrální pozice. Zatlačením páčky dopředu iniciujete brzdění. Board se začne rozjíždět, zrychlovat a brzdit tak, jak hodně a rychle zmáčknete páčku dozadu či dopředu. Zacházejte s páčkou citlivě, protože prudká manipulace může vyvolat prudkou rakci e-boardu.

Chcete-li zpomalit, doporučujeme pomalu pouštět páčku do neutrální pozice – to způsobí pomalé zpomalení rychlosti. Snažte se brzdit pomalu a plnule, aby nedocházelo k nadměrnému opotřebení.

Maximální rychlost a vaše brzdná dráha závisí na vaší hmotnosti a povrchu, proto poznejte své limity a jim přizpůsobte svou jízdu.

Bezdrátový ovladač e-boardu používá jedinečnou nízkou radiovou frekvenci, která minimalizuje možnost rušení signálu. Je zde však možnost přerušení signálu dalšími e-boardy používajícími stejnou frekvenci. Buďte opatrní při manipulaci s páčkou zapnutého ovladače v blízkosti jiného e-boardu.

Ovládání boardu

E-board zatáčí stejně jako ostatní skateboardy – vyviňte tlak na e-board svými patami nebo prsty u nohou a e-board zatočí požadovaným směrem. Větší tlak způsobí výraznější zatočení. Zkušený uživatel je schopen s elektrickým skateboardem udělat 180°otáčku s radiusem 10“. Nezatáčejte v plné rychlosti. ZPOMALTE!!!

Při jízdě do kopce udržujte váhu trošku na zadních kolečkách, aby se neprotáčela a neklouzala. Pokud je kopec příliš strmý nepřemáhejte e-board, protože snaha o další jízdu může způsobit přehřátí motoru. Doporučujeme tedy zastavit a příkrý kopec vyjít.

Při jízdě z kopce zůstavá motor stále v provozu, vyvíjí určitý odpor a tím vás trochu zpomaluje. Dále máte možnost brzdit ovladačem. Je lepší celou dobu přibrzďovat a udržovat stálou pomalou rychlost, než stále zvyšovat rychlost a náhle prudce brzdit. Mějte na mysli své limity a jezděte podle toho!!!

Nikdy nejezděte z příliš prudkých kopců! Abyste udrželi bezpečnou kontrolu nad e-boardem, nikdy nejezděte z kopců, které vyžadují permanentní brzdění – to může způsobit trvalé poškození e-boardu.

E-board je velmi výkonné zařízení. Když se postavíte na e-board a zmáčknete ovladač, můžete být vyhozen zpět z e-boardu. Pokud jedete rychle a brzdíte rychle, můžete být vyhozen dopředu z e-boardu.

Poznejte své limity a dle toho používejte dálkový ovladač. Myslete na to, že existuje časová mezera mezi pohonem a aktivací brzd.

Vydáno dne 23.03.2012

EBOARDS, Náměstí svobody 2, Hoštka 411 72

V případě dotazů volejte:

Petr Ouda tel. +420602289467, Martin Ouda tel. +420732907932